Условия использования

Извините, этот текст доступен только на “Румынский”.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI COMERȚUL ELECTRONIC


I. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarea semnificație:
utilizator 
– orice persoană fizică/juridică ce acționează în alte scopuri decât cele ale activității comerciale;

creare de profiluri – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică/juridică

date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică/juridică identificată sau identificabilă;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;

terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Autoritatea responsabilă – se are în vedere Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

2. Cine poate utiliza site-ul
2.1 Completarea anchetei și înregistrarea pe site poate fi efectuată de către orice persoană fizică/juridică, în nume propriu și doar dacă aceasta a atins vârsta de 18 ani.
2.3 Toate informațiile accesibile pe site care vizează conținutul de text, imagine, structură etc. sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice/juridice în scop de utilizare personală și sunt protejate în conformitate cu legislația națională privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice copiere sau utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cel enunțat este interzisă și duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Modul de autentificare în sistem
3.1 Înregistrarea în sistem se efectuează prin accesarea paginii web www.andra.md/new , fiind necesar a fi consemnate următoarele categorii de date:
• Login cont personal;
• Password cont personal;
• Parolă unică creare cont;

3.2 La completarea rubricilor obligatorii enunțate, contul de utilizator se va activa. Înregistrarea va putea fi efectuată cu succes numai în urma completării tuturor câmpurilor obligatorii. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită către alte persoane terțe.
3.3 La finalizarea completării rubricilor specifice, subiectul de date cu caracter personal confirmă că datele cu caracter personal introduse de către acesta sunt veridice și îi aparțin.
3.4 Prin realizarea acestor pași, dvs. veți dispune de cabinet personal pe platforma www.andra.md/new .

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
4.1 Operatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, localitatea de livrare, limba de comunicare preferată, numărul de telefon, adresa de email și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceste date vor fi consemnate la cererea acestuia prin: adresare, solicitare, reclamație sau orice alt mod în legătură cu obiectul prestării serviciilor.
4.2 În cadrul acestui sistem de evidență este interzisă colectarea categoriei speciale a datelor cu caracter personal.

5. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
5.1 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență în scop de:
a) ținere a evidenței clienților ce au solicitat/beneficiat sau care intenționează să solicite/beneficieze de serviciile prestate de către operator;
b) oferirea suportului privind serviciile prestate;

5.2 Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate.

6. Notificarea privind transferul transfrontalier
6.1 Datele cu caracter personal vor fi stocate pe serverele din Republica Moldova, însă sub monitorizarea și controlul operatorului.

7. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1 Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața web nemijlocit de către utilizator), în cazul:
a) acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la crearea cabinetului personal pe pagina web www.andra.md/new sau prin intermediul unei adresări la linia de telefon a companiei, perfectarea și examinarea anchetei consumatorului, preluarea comenzii;
b) activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței consumatorilor, oferirea suportului față de serviciile solicitate/prestate, precum și alte aspecte de ordin civil .
7.2 În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în lipsa unui consimțământ încheiat separat, operatorul sau persoanele împuternicite de către operator vor informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator precum și drepturile acestora.
7.3 Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control – activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și o va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.

8. Destinatarii datelor cu caracter personal
8.1 Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:
a) persoanele împuternicite de către operator;
b) subiectul de date sau reprezentantul său legal;
c) organele de control la solicitarea acestora;

8.2 Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării serviciilor de comerț electronic
9.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), şi Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, Compania are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
9.2 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Companie, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari:
a) providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site
b) autorități publice centrale/locale
c) autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații
d) procesator de plăți
9.3 Informațiile Dumneavostră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, în speţa împuterniciţii companiei, care ne asistă în asigurarea mentenanței platformei, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.
9.4 Prin utilizarea serviciilor de comerț electronic, acceptaţi termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal. Datele personale se vor putea prelucra doar în scopurile prevăzute mai sus atat timp cât este necesar conform legislaţiei fiscale în vigoare. Compania îşi poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislaţia fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care autoritatile naţionale competente pot decide anumite investigaţii conform termenelor prevăzute în Codului administrativ, Codul penal/contravențional sau alte legi specifice. Alte date cu caracter personal prelucrate de Companie pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimaţi consimţământul explicit şi granular pe unul dintre site-urile noastre/ale împuterniciţilor noştri.

10. Drepturile subiecților de date cu caracter personal
10.1 Dreptul la informare – constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
10.2 Dreptul de acces la date – constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
10.3 Dreptul de intervenție – constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
10.4 Dreptul de opoziție – constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
10.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
10.6 Dreptul la justiție – constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Așadar, aveți dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date.

Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md

10.7 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 10B, în atenția Responsabilului de protecția datelor cu caracter personal sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa info@andra.md. Vom răspunde cererii în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
10.8 De asemeni, puteți refuza furnizarea datelor cu caracter personal către Companie. Refuzul de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea Companiei de a furniza serviciul.

11. Fișiere Cookie
11.1 Operatorul de date prelucrează două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browser-ului web).
11.2 Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea vizitatorilor neînregistrați.
11.3 La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.

12. Blocarea accesului la site
12.1 Accesul la site poate fi blocat în cazul în care:
a) De către dvs. au fost încălcate regulile și cerințele prevăzute mai sus;
b) A fost realizat dreptul de opoziție;
c) Dacă dvs. ați creat mai mult de un profil de utilizator autorizat pe acest site.

13. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția
13.1 Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate sunt efectuate sub supravegherea operatorului din Republica Moldova.
13.2 Indiferent de sediul juridic al persoanelor împuternicite de către operator, la prelucrarea datelor cu caracter personal aceștia vor asigura conformitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal cel puțin la nivelul următoarelor acte naționale și internaționale:
a) Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (http://datepersonale.md/md/international003/);
b) Reguamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
c) Legea Republicii Moldova, nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (http://lex.justice.md/md/340495/);
d) Legea Republicii Moldova, nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic (http://lex.justice.md/md/328081/);
e) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal (http://lex.justice.md/md/337094/) precum și alte acte normative relevante.

II. COMERȚUL ELECTRONIC

14. Definiții
Hermon Group SRL – în calitate de persoană juridică de drept privat (societate cu răspundere limitată), IDNO 1015600015166 , cu sediul juridic situat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10B, et. 5, în continuare Compania.

Cumpărător – persoană fizică de peste 18 ani/persoană juridică sau orice entitate juridică care își crează un Cont pe Site și efectuează o comandă.
Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la site-ul www.andra.md/new de pe orice dispozitiv de comunicare: telefon, tabletă, PC, Laptop etc.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului.
Cont – O secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (acestea pot fi, dar nu sunt expres limitate la Comenzi, garanții, liste de cumpărături etc.).
Comandă – Un document electronic prin care Clientul solicită Prestatorului (Companiei), prin intermediul Site-ului, intenția de a beneficia de serviciile prestate pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între părți.
Produse – Orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie prestate de către Companie, Beneficiarului (Clientului) ca urmare a Contractului încheiat electronic.
Contract – Un contract încheiat la distanță între Prestator și Beneficiar.
Conținut – Informațiile care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic.
Review – O evaluare redactată de către beneficiarul unui produs sau serviciu, pe bază experienței personale, despre un anumit produs.
Comentariu – O apreciere sau o observație cu scop critic asupra unui produs/serviciu sau a unui alt comentariu.
Tranzacție – Încasarea unei sume rezultată din prestarea unui serviciu de către companie Beneficiarului, indiferent de modalitatea de solicitare.

15. Drepturi de proprietate intelectuală și conținut
15.1 Site-ul www.andra.md/new este proprietatea Hermon Group SRL. Site-ul este destinat prestării serviciilor, prin intermediul platformei www.andra.md/new Conținutul www.andra.md/new, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Companiei, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
15.2 Beneficiarului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Companie, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Companiei asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Companiei. Orice conținut la care Beneficiarul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Companie și acesta, și fără nici-o garanție implicit sau expres formulată din partea Companiei cu referire la acel conținut. Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Companiei.
15.3 În cazul în care Compania conferă Beneficiarului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Companiei pentru respectivul Beneficiar sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
15.4 Nici un Conținut transmis către Beneficiar, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Companiei și/sau al angajatului/prepusului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

16. Exonerare de răspundere
Compania nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Companie sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

17. Înregistrarea ca utilizator
Clientul are opțiunea să își creeze cont pe www.andra.md/new, prin furnizarea: Login cont personal; Password cont personal; Parolă unică creare cont;
Clientul este unicul responsabil de utilizarea parolei, aceasta fiind strict confidențială. Validarea contului de utilizator se va face prin trimiterea unui cod de validare prin intermediul unui mail. Acest cod se introduce în site prin validarea și utilizarea contului curent.

18. Politica de confidențialitate
Compania va depune diligențe maxime astfel încât nicio informație confidențială cu/despre/și în legatură cu orice cont deschis pewww.andra.md/new să rămână confidențială. Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțământul scris al dvs., în afara cazului în care:
a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunoștință de către partea care dezvăluie informaţiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;
sau
b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizia judecătorească sau a autorităților competente.

19. Produsele și serviciile oferite
19.1 Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.andra.md/new, sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților şi legislaţiei în vigoare. Produsele prezentate pe www.andra.md/new sunt conforme cu legislația naţională și sunt destinate utilizatorilor finali, în special consumatorilor care au atins vârstă de 18 ani și nu în scopul revânzării.
19.2 Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată serviciilor pe site-ul www.andra.md/new. În cadrul acesteia se găsesc informații utile și detaliate despre serviciile/produsele de pe www.andra.md/new. Informațiile conțin denumirea produsului, prețul produsului, caracteristicile produsului. Fișa cu informațiile despre pachete are un titlu strict informativ, în vederea informării cât mai corecte și complete să consulte informaţia de pe site și/sau după caz, să se adreseze producătorului.
19.3 Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe site-ul www.andra.md/new. Compania se angajează, să ofere clientului orice alte precizări complementare necesare bunei derulări a comenzii sale. În ipoteză excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea serviciilor ar fi eronate, Compania se angajează să informeze clientul asupra acestor aspecte pe e-mail sau prin telefon.

20. Prețul
20.1 Prețurile serviciilor afișate în cadrul site-ului www.andra.md/new sunt cele oficiale şi sunt exprimate în Lei, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare. Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client. În cazul în care prețul serviciului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.andra.md/new, ne rezervăm dreptul de a anula prestarea serviciului și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.

21. Comanda online
21.1 Pentru a plasa o comandă online, clientul are 2 posibilități:
1. Pentru solicitarea serviciului, să completeze următoarele date: Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Localitatea, Metoda de plată și să efectueze plata online pentru solicitarea serviciilor; sau 2. să își facă un cont (cabinet personal), pe care se va autentifica cu login, parolă . În cazul în care sunteți client nou veți completa datele dumneavoastră și apăsați butonul de înregistrare. Din meniul afișat, clientul poate accesa categoria de servicii și va alege serviciul dorit. În pagina produsului se poate vizualiza prețul și disponibilitatea acestuia.
21.2 Compania poate anula Comanda efectuată de către Beneficiar, în urma unei notificări prealabile adresate Beneficiarului, fără nici-o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a) neacceptarea de către banca emitenta a cardului Beneficiarului, a tranzacţiei, în cazul plăţii prin card electronic;
b) invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Companie, în cazul plăţii cu cardul bancar;
c) datele furnizate de către Client/Beneficiar pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;
În toate situaţiile prezentate mai sus, Beneficiarul va fi informat prin e-mail în privinţa modificărilor de înlocuire sau anulare.
21.3 Plata și prestarea serviciilor:
21.4 Plata se poate efectua cu cardul bancar de debit sau credit;
21.5 Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Compania nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunciare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale. Beneficiarul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii datelor Contului sau, a parolei şi a datelor bancare utilizate pentru efectuarea plăţilor serviciilor. Informaţiile introduse în vederea efectuării unei plăţi cu cardul (numărul cardului, parola, data valabilităţii cardului) nu sunt colectate, stocate şi prelucrate de Companie, ci vor fi prelucrate în exclusivitate de către unităţile financiar bancare emitente ale cardurilor. Serviciile de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de procesatorul de plăţi. Toate tranzacţiile bancare de pe www.andra.md/new vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul plăţii fiind garantul protejării tuturor datelor şi informaţiilor personale ce au legătură cu modalităţile de plată. Bonul fiscal şi/sau factura fiscală va fi eliberată la solicitare pentru fiecare comandă în parte și va însoți serviciile prestate şi/sau vor fi trimise în format electronic.

22. Fraudă
Compania va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase, inclusiv cele de spălare a banilor.

23. Limita de responsabilitate
Compania poate modifica oricând Termenii și Condițiile site-ului www.andra.md/new, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.

24. Livrare 

Livrarea mobilierului ANDRA din colecția de serie se efectuează în cutii, împreună cu schița de montaj și feroneria aferentă. Dacă aveți nevoie de asamblare, vă ajutăm cu drag. Mai multe detalii despre costurile serviciilor de asamblare găsiți aici.

Livrare în Chișinău

 • Livrarea este gratuită
 • Se efectuează în 24 de ore, cel mult 48 ore de la data plasării comenzii pe site

Livrare pe teritoriul Republicii Moldova

 • Standard, în termen de până la 7 zile calendaristice
 • Prețul livrării se calculează în baza greutății, a dimensiunilor produselor și distanță (km)
 • Livrarea este contra cost

Livrarea pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează prin intermediul partenerilor noștri, Poșta Moldovei și Curier Rapid. Garantăm livrarea sigură, rapidă și comodă. Pe teritoriul Republicii Moldova livrarea se efectuează în termen de 2, cel mult 4 zile lucrătoare.

25. Plata

Alegeți cea mai convenabilă modalitate de achitare pentru dumneavoastră!

 • Achitați mobila sau serviciile ANDRA în 6 — 12 rate fără dobândă și 0% comision prin Credit Retail, de la partenerul nostru Axioma Credit. Suma minimă a cumpărăturii este de 1.000 de lei — maximum 60.000 lei. Aprobare în 15 minute.
 • Achitați pentru mobilă cu numerar, direct la sediul nostru — str. Bucuriei, nr. 1, Chișinău. Pentru achitările în numerar, ne găsiți la adresa indicată mai sus, de luni până vineri, de la 08.00 la 17.00.
 • Plătiți  online cu cardul bancar personal, direct pe pagina noastră | Visa sau Mastercard

După selectarea produselor dorite și adăugarea acestora în coș, introduceți adresa de livrare, completați datele de facturare, apoi selectați metoda de plată cu cardul și urmați pașii pentru achitare.

 • Achitați cu portofelul electronic Paynet

După selectarea produselor dorite și adăugarea acestora în coș, introduceți adresa de livrare, completați datele de facturare, apoi selectați metoda de plată cu Paynet și urmați pașii pentru efectuarea plății.

 • Plătițiprin transfer bancar, direct în contul nostru. Rechizitele noastre bancare sunt următoarele:
SRL „HERMON GROUP” / (Fabrica de Mobilă ANDRA)
c.f 1015600015166
cod TVA: 0508684
MD-2069,mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10
BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău
IBAN: MD61VI022242600000040MDL
cod bancar VICBMD2X469
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” Sa suc.nr.15 Chișinău
Cod bancar: AGRNMD2X443
IBAN: MD10AG000000022514142043

26. Politica retur

RETUR GARANTAT 14 ZILE
Poate că nu ți se potrivește culoarea. Sau nu ai ales din prima modelul care îți trebuie cu adevărat. Ori, cine știe, ai găsit altceva mai bun. Contează mai puțin ce motiv ai. Doar știi că laitmotivul nostru este că vrem să-ți facem viața mai frumoasă și mai ușoară.
Așa că îți oferim prin serviciul Retur garantat un termen de 14 zile calendaristice în care poți să returnezi ce ai cumpărat de la Andra.


Care sunt condițiile de retur?

 • Serviciul Retur garantat este disponibil atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru clienții persoane juridice. Însă doar titularul facturii sau a bonului fiscal Andra poate iniția returul.
 • Returul se acceptă pe baza unei cereri de retur, doar în magazine, online la posta electronica, sau la telefon.
 • Cumparatorul nu are dreptul de a refuza produsul de calitate corespunzatoare, cu proprietati individuale specifice, in cazul in care produsul specificat poate fi folosit doar de catre client.